Drontex

SPÍKRI (2022)

Magisterský titul v odbore letecké inžinierstvo absolvovala Maria Algar Ruiz v ETSIA (Madrid) a ENSICA (Toulouse). Postgraduálny magisterský titul v dynamike tekutín získala na Von Karmanovom inštitúte pre dynamiku tekutín v Belgicku. Potom pracovala ako projektová inžinierka vo výskumnom inštitúte CERN a spoločnosti Airbus. V Agentúre pre bezpečnosť letectva (EASA) nastúpila v roku 2006 pričom zastávala rôzne funkcie. Od začiatku roka 2019 je hlavnou manažérkou EASA programu pre drony (EASA Drones Programme) a je priamo podriadená výkonnému riaditeľovi EASA.

EASA

Záujem Györgya Blazsovszkého o drony spája jeho osobné aj profesionálne vášne. György je držiteľ licencie PPL-A a člen Blaszo Airways. Po absolvovovaní Budapest University of Technology pracoval v spoločnosti Nokia Hungary ako Senior Laboratory Engineer, neskôr postúpil na hlavného inžiniera a technického manažéra a potom pracoval ako vedúci tímu v oblasti výskumu a vývoja ako senior softvérový testovací inžinier. Jeho vzdelanie a skúsenosti ho viedli k tomu, aby v roku 2016 prijal pozíciu v HungaroControl ako inžinier dizajnu telekomunikačných systémov.

HungaroControl

Rastislav Sopko sa dlhodobo venoval obchodu a marketingu na manažérskych pozíciách najmä v oblasti energetiky. Aktivizuje sa taktiež v ekologických témach prostredníctvom viacerých platforiem. Ako riaditeľ Asociácie Mám Dron pôsobí od začiatku roka 2022. 

Asociácia Mám Dron

Svoju prvú spoločnosť založil ako 23 ročný študent STU strojníckej fakulty, katedry manažmentu kvality. Počas štúdia sa začal venovať projektovému manažmentu. Po krátkej skúške práce v korporátnom svete sa rozhodol naplno venovať svojmu podnikaniu. So svojimi spoločníkmi začali viacero projektov technologických aj netechnologických, z ktorých viacero prerástlo do fungujúcich spoločností. V rámci týchto spoločností sa hlavne venoval strategickému manažmentu a rozvoju biznisu. V problematike dronov vidí obrovský potenciál a priestor pre vývoj nových zariadení pre priemyselné využitie.

Aliter Technologies, a.s.

Ing. Tomáš Korbeľ, PhD je znalec v odboroch Cestná doprava a Strojárstvo, ktorý sa venuje najmä analýze dopravných nehôd a posudzovaniu technického stavu cestných vozidiel. Vedie znaleckú organizáciu Automotive Solution4u, s. r. o., kde pôsobí zároveň ako osoba zodpovedná za výkon znaleckej činnosti. Je členom predstavenstva slovenskej sekcie Európskeho združenia pre výskum a analýzu dopravných nehôd – EVU Slovensko a tiež je členom predsedníctva Asociácie znalcov cestnej dopravy SR. 

Automotive Solution4u, s.r.o.

mjr. Ing. Vincent Holubiczky, PhD. v súčasnosti pôsobí ako odborný asistent Katedry európskeho integrovaného riadenia hraníc Akadémie Policajného zboru v Bratislave. Aktívne sa podieľa na zabezpečovaní výučby predmetov v rámci študijného odboru ,,Bezpečnostné vedy“. Pravidelne publikuje, a je členom medzirezortných pracovných skupín v otázkach ochrany osobných údajov a v problematike bezpilotných prostriedkov. Je spoluorganizátorom domácich a zahraničných konferencií v otázkach bezpečnostných vied.

Akadémia Policajného zboru BA

RNDr. Peter Fabo, PhD. vyštudoval experimentálnu fyziku na MFFUK v BA, v súčasnej dobe pôsobí na FŠT v oblasti aplikovanej fyziky so zameraním na výskum a vývoj senzorov, technológií pre nedeštruktívne testovanie, programovanie a implementáciu mikrokontrolérov v systémoch zberu a spracovania dát. Je spoluautorom viacerých patentov, úžitkových vzorov a publikácií v domácich ako aj zahraničných časopisoch. Podieľal sa na riešení viacerých projektov so zameraním na aplikovaný výskum v oblasti environmentálnych technológií realizovaných v spolupráci s priemyselnou praxou.

Fakulta špeciálnej techniky TnUAD

Lukáš Brchl je generálnym riaditeľom a spoluzakladateľom spoločnosti Dronetag, výrobcu zariadení na diaľkovú identifikáciu dronov. Vyštudoval České vysoké učení technické v Prahe, kde dodnes prispieva do výskumných programov strojového videnia. Keďže predpisy Remote ID sa neustále aktualizujú, Lukáš aktívne spolupracuje s komunitami zameranými na štandardizácie ASTM a ASD-STAN. Jeho vášeň, s výnimkou dronov a základného hardvéru, zahŕňa širokú škálu vesmírnych technológií a vývoja softvéru.

Dronetag, s.r.o.

Silvia Špinderová, M.Sc. je absolventka bakalárskeho štúdia v odbore bankového manažmentu, Master of Science (Magister vied) v odbore podnikových financií, controllingu a certifikovaný odborník na projektový manažment. Má skúsenosti v oceňovaní majetku podnikov, controllingu, projektovom manažmente a marketingu podniku na sociálnych sieťach. Aktuálne pôsobí ako finančný špecialista v oblasti osobných a korporátnych financií v spoločnosti SWELL Financial Group a.s. . Aktívne sa podieľa na školiacom systéme v oblasti dlhodobého riadenia finančného portfólia.

SWELL Financial Group, a.s.

Vladimír Foltín sa letectvu profesionálne venuje viac ako 25 rokov. Do EASA nastúpil v roku 2011 po rokoch práce pre ANS na Slovensku. Začínal v technickej podpore AIS, neskôr pracoval ako ATCO a inštruktor. Paralelne viedol rôzne vývojové projekty ATM. Túto skúsenosť uzavrel ako vysoký predstaviteľ zodpovedný za riadenie bezpečnosti.

Vladimír teraz pracuje v oddelení GA a VTOL certifikácie EASA. Riadi certifikačné projekty a svoje skúsenosti s ATM zdieľa aj s inými pracovnými skupinami. V roku 2016 bol vyslaný na slovenské predsedníctvo v Rade EÚ, aby predsedal pracovnej skupine Rady pre letectvo.

EASA

brig.gen.v.v.Ing. Ivan Bella patrí nesporne k najväčším osobnostiam (nielen) slovenského letectva. Po štúdiu na Vysokej vojenskej leteckej škole SNP v Košiciach sa stal v roku 1983 stíhacím pilotom. 23.marca 1998 odišiel do Hviezdneho mestečka pri Moskve, kde sa začal pripravovať na vesmírny let. V roku 1998 sa stal členom francúzko-rusko-slovenskej posádky 27.expedície na orbitálnej stanici Mir. Neskôr pôsobil ako vojenský pridelenec na veľvyslanectve SR v Moskve a od roku 2013 ako vojenský pridelenec na veľvyslanectve v Kyjeve. V roku 2021 pôsobil v leteckom a námornom vyšetrovacom úrade Ministerstva dopravy SR.

Ambasádor konferencie DRONTEX

Ondřej Vaněk založil spoločnosť City Air Mobility,s.r.o. za účelom vývoja a výstavby infraštruktúry pre drony v mestách. Víziou spoločnosti je vytvoriť bezpečné podmienky pre štart a pristávanie dronov.

City-Air-Mobility, s.r.o.

Spoluzakladateľ a CTO spoločnosti Terradron s.r.o. Certifikovaný pilot UAV s dlhoročnými skúsenosťami s využívaním dronov v industriálnej sfére. Venuje sa najmä projektom leteckého mapovania a leteckého skenovania (LiDAR), resp. ich terestrickým alternatívam. Zvlášť sa špecializuje na výstupy s vysokým rozlíšením a presnosťou. Má rozsiahlu prax s GIS a spracovaním 3D dát.

Terradron, s.r.o.

Ing. Eduard Mráz je spoluriešiteľ projektu UAVLIFE, PhD. študent FEI STU v odbore Robotika a Kybernetika. Už od bakalárskej práce sa zaoberá problematikou lokalizácie UAV vo vnútornom prostredí.

Slovenská technická univerzita BA

Ing. Matej Oros vyštudoval odbor Geodézia a kartografia na Stavebnej fakulte STU. Po skončení štúdia v roku 2014 nastúpil do spoločnosti Geotronics Slovakia, s.r.o., kde má na starosti predaj a podporu pre 3D technológie a UAV systémy. Konkrétne sa venuje terestrickému a UAV laserovému skenovaniu – LiDAR, leteckej fotogrametrii, 4D monitoringu a k tomu prislúchajúcim softvérovým nástrojom pre spracovanie dát. Matej je certifikovaným pilotom UAV. Pravidelne sa zúčastňuje školení a konferencií na medzinárodnej úrovni. 

Geotronics Slovakia, s.r.o.

kpt. Mgr. Anton Sedlák pôsobí ako záchranár špecialista na Školiacom stredisku Horskej záchrannej služby. Už počas štúdia sa venoval metódam diaľkového prieskumu zeme horského prostredia v Tatrách, Alpách a na Svalbarde. Od roku 2017 sa v rámci Horskej záchrannej služby zaoberá použitím UAV pri záchrannej a pátracej činnosti v horách. Veľký prínos bezpilotných prostriedkov vidí v monitoringu horských oblastí a mapovaní snehovej pokrývky za
účelom vydávania stupňa lavínového nebezpečenstva a výstrah pre návštevníkov hôr.

Horská záchranná služba

Ing. Pavol Pecho, PhD. pôsobí ako odborný asistent na Katedre leteckej dopravy, kde ukončil doktorát v oblasti vibrodiagnostiky pohonných jednotiek a systémov. Aktuálne sa venuje výskumu v oblasti konštrukcie, prevádzky a nasadenia UAV v špecializovaných aplikáciách v rámci výskumných projektov.

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA

Mgr. Marcel Košta vyštudoval právo na Právnickej fakulte UK v Bratislave a na tejto fakulte tiež absolvoval povysokoškolské štúdium na Ústave medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky. V poisťovníctve pôsobí trinásty rok. Ako vzťahový manažér mal v poisťovniach na starosti školenia a spoluprácu so sprostredkovateľskými spoločnosťami, ktoré pôsobia v oblasti neživotného poistenia – najmä neživotného korporátneho poistenia a poistenia pohľadávok. V súčasnosti je business development manažérom a garantom pre neživotné poistenie v spoločnosti SWELL Financial Group a.s.

SWELL Financial Group, a.s.

Koen De Vos nastúpil do služieb Európskej komisie v roku 1993, kde sa venoval sociálnym otázkam a otázkam zamestnanosti. Predtým pracoval na univerzite v Antverpách a na Vyššom inštitúte pre štúdium práce v Leuvene v Belgicku. Od roku 2015 pôsobil Koen v Komisii ako hlavný odborník na drony. Predtým, ako sa začal venovať dronom, sa zaoberal problematikou hluku na letiskách a v rokoch 2002 až 2009 bol členom tímu Single European Sky. Koen De Vos skončil pracovný pomer v Európskej komisii v apríli 2020 a momentálne pôsobí v Global UTM Association na pozícii Secretary General.

Global UTM Association

Ján Mečiar je populárny moderátor TV JOJ s dlhoročnými skúsenosťami z mediálneho prostredia. Vďaka svojmu záujmu o technologické a inovačné témy prijal pozvanie moderovať konferenciu DRONTEX 2022.

Moderátor konferencie DRONTEX

Peter Halupka je konateľ a obchodný riaditeľ spoločnosti 3gon Slovakia. Pôvodným povolaním geodet. Peter má viac ako 20 ročné skúsenosti v oblasti predaja profesionálnych riešení na meranie, zber a spracovanie priestorových dát na domácom aj zahraničnom trhu.

3gon Slovakia, s.r.o.

V spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. pracuje 11-ty rok v tíme prevádzky vedení VVN, v súčasnosti ako vedúci tímu. V spoločnosti je zodpovedný za nasadenie a efektívne využívanie technológie UAV pre zefektívnenie procesov.

Východoslovenská distribučná, a.s.

Ing. Michal Ševera je absolventom FEI STU s viac ako 15 ročnými skúsenosťami v energetike. V roku 2016 začínal s prvými testami využitia dronov a vhodných snímačov na kontrolu stavu plynovodov. Dnes je detekcia únikov metánu jedna z kľúčových služieb spoločnosti UAVONIC s.r.o.

UAVONIC, s.r.o.

Dr. Milan Rollo je technický riaditeľ v spoločnosti AgentFly Technologies, s.r.o. Špecializuje sa na problematiku bezpilotných prostriedkov – plánovanie letových trajektórií, navigáciu, lokalizáciu. Riešiteľ viacerých výskumných projektov financovaných EÚ, z rozpočtových prostriedkov ČR a obrannými agentúrami USA. Člen pracovných skupín NATO NIAG SG-205 a EUROCAE WG-105 Unmanned Aircraft Systems (UAS)

AgentFly Technologies, s.r.o.

doc. Martin Saska absolvoval magisterské štúdium na FEL ČVUT a doktorantské štúdium na Julius-Maximilians Universität Würzburg v Nemecku. Na katedre Kybernetiky FEL ČVUT založil a vedie skupinu Multi-robotické systémy s viac ako 40timi vedcami a študentmi spolupracujúcimi prevažne v oblasti autonómnych dronov. V roku 2018 založil firmu Fly4Future s.r.o., ktorá úspešne podniká v predaji autonómnych vzdušných robotov a priemyslovom výskume. 

MRS – ČVUT Praha

Ing. Jan Bednář vyštudoval odbor Kybernetika a Robotika na FEL ČVUT v Prahe. Momentálne pracuje vo firme Fly4Future na vývoji a predaji bezpilotných dronov nielen pre priemyselný vývoj a výskum. Taktiež sa podiela na výskume najmä v oblasti vizuálnej odometrie a tvorby 3D modelov v rámci Multi-robotickej skupiny na katedre kybernetiky FEL ČVUT v Prahe.

Fly4Future, s.r.o.

Mjr. Ing. Marek Šubín pôsobí ako vedúci technik špecialista – veliteľ čaty v Hasičskom záchrannom útvare v Bratislave s 26 ročnou praxou v zdolávaní rôznych mimoriadnych udalostí a zároveň veliteľ špecializovaného tímu zameraného na povodne v rámci mechanizmu medzinárodnej pomoci civilnej ochrany EU. Nadšenec a certifikovaný pilot UAV s dlhoročnou praxou pri využívaní UAV v Hasičskom a záchranom zbore.

Prezídium Hasičského a záchranného zboru

JUDr. Štefan Dusza, MBA pracuje v oblasti civilného letectva viac ako 6 rokov. Svoju kariéru zahájil v roku 2016 ako právny radca na Úřadě pro civilní letectví České republiky (ÚCL). V priebehu svojho pôsobenia na ÚCL sa venoval m. i. projektu digitalizácie a automatizácie žiadostí o vydanie previerky spoľahlivosti, sťažností cestujúcich v civilnom letectve, implementácii aktuálnej legislatívy a správnym konaniam v oblasti UAS. Do LPS SR, š. p. nastúpil v roku 2019 ako špecialista na medzinárodné právo v oblasti práva civilného letectva. Aktuálne pracuje ako vedúci odboru bezpilotných leteckých systémov, kde sa venuje najmä problematike integrácie UAS do vzdušného priestoru SR.

Letové prevádzkové služby SR, š.p.

mjr. Ing. Mário Malatinec momentálne pôsobí na Oddelení bezpečnosti letov na Veliteľstve vzdušných síl OS SR. V roku 2000 ukončil štúdium na Vojenskej akadémii SNP v Liptovskom Mikuláši, Fakulta protivzdušnej obrany, od roku 2016 zastával funkciu dôstojník pre civilné letectvo na letisku Sliač a od roku 2019 pôsobí na Oddelení bezpečnosti letov Veliteľstva vzdušných síl OS SR. V roku 2019 absolvoval kurz Inter-European Aviation Safety Program Management v Kapun Air Station, Germany.

Veliteľstvo vzdušných síl OSSR

Ing. Marek Náhlik je výkonným riaditeľom spoločnosti R-SYS, s.r.o. od roku 2007. V súčasnosti svoj čas delí na úlohy spojené s riadením firmy a vývojových projektov a vytváraniu nových podnetov pre rozvoj produktového portfólia firmy. Medzi riešenia, ktoré spoločnosť vyvíja a ponúka na trhu patria aj systémy manažmentu a riadenia pilotovanej a bezpilotnej prevádzky, ktoré sú v súčasnosti už nasadené vo viacerých európskych krajinách.

R-SYS, s.r.o.

Rafał Słoń je New Business Developer v poľskej spoločnosti Aerobits. Rafał kladie dôraz na dôležitosť technológie identifikácie UAV pre bezpečnosť vzdušného priestoru a rozvoj dronového priemyslu. Spoločnosť Aerobits vyvinula a distribuuje externé moduly na priamu vzdialenú identifikáciu dronov.

Aerobits Sp. z o.o.

Ing. Jozef Rodina, PhD. sa už vyše 10 rokov špecializuje na oblasť autonómnych lietajúcich robotických/bezpilotných systémov. Vyštudoval na FEI STU, kde tiež získal doktorát z riadenia robotických systémov. Na FEI STU založil laboratórium lietajúcich robotických systémov a študijný predmet Lietajúce Robotické Systémy. Je zakladajúcim členom Národného Centra Robotiky a spoluzakladateľom firmy  Airvolute, s. r. o.. Vo firme sa venuje vývoju autonómnych UAV a riadiacich systémov pre autonómne prostriedky, ktoré sú využívané pre rôzne druhy autonómnych aplikácií svetovými výrobcami UAV.

Airvolute, s.r.o.

Milan Uhrič je riaditeľom sekcie IT pre východnú Európu v medzinárodnej logistickej firme. V roku 2021 založil a zároveň je predsedom občianskeho združenia Záchranný Systém Slovensko, ktoré sa venuje pátraniu po nezvestných osobách a pomoci pri mimoriadnych udalostiach. Za krátky čas existencie združenie asistovalo pri viac ako 40 pátracích akciách a pomohlo fyzicky nájsť 12 ľudí. 

Záchranný systém Slovensko,o.z.

doc. JUDr. Robert Odler, PhD. v súčasnosti pôsobí ako vedúci katedry európskeho integrovaného riadenia hraníc Akadémie Policajného zboru v Bratislave. Aktívne sa podieľa na zabezpečovaní výučby, tvorbe študijnej literatúry, tvorbe predmetov v rámci študijného odboru ,,Bezpečnostné vedy“. Aktívne sa zapája do domácich ako aj zahraničných konferencií a seminárov venujúcich sa problematike UAV.

Akadémia Policajného zboru BA

Martin Zummer pôsobí v súčasnosti ako manažér obchodu v spoločnosti PREMIUM Poisťovňa, a.s. Počas svojej dlhoročnej praxe v poisťovníctve sa podieľal na budovaní a manažovaní obchodných tímov, ako aj tvorbe a stratégii predaja produktov v oblasti neživotného poistenia.

PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Na programe naďalej intenzívne pracujeme…

Zmena programu vyhradená

sk_SK